Menu Close

Vizija – vaikų lopšelis-darželis tampa universalia  šiuolaikine švietimo ir šeimos socialinės pagalbos institucija, taip pat naujausios edukacinės politikos (mokymasis visą gyvenimą) grandimi, besirūpinančia visuomenės edukacija.

Misija –  būti švietimo institucija, dalyvaujančia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslo realizavime, bei savo veikla sudaryti sąlygas ugdytiniams įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save, visa tai įprasmindami per etnines vertybes, tradicijas ir dorovines nuostatas į aplinką.

Tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Kiekvienas lopšelio-darželio darbuotojas siekia parodyti klientui ypatingą dėmesį ir pagarbą, patenkinti lūkesčius.

Mūsų kompetencija ir noras tobulėti, lankstumas teikia mums privalumų  ir galimybę nuolat keistis, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, naujus reikalavimus švietimui.

Lopšelyje-darželyje sudaromos sąlygos ugdytiniams įsitraukti į meninę veiklą,  atsiskleisti joje, pažinti save, visa tai įprasminant per etnines vertybes, tradicijas. Ugdytiniams ir šeimai į pagalbą ateina darni pedagogų komanda, susibūrusi į teatro studiją „Nykštys“, etnografinį ansamblį „Seklytėlė“ ir mažųjų dizainerių grupę „Darbščiosios skruzdėlytės“. Mėgstantiems žaisti teatrą, šokti, dainuoti, puoštis yra įkurtos atskiros patalpos. Mažųjų aktorių laukia teatro studija, kurioje jie susipažįsta su teatro paslaptimis. Su Sūduvos krašto tradicijomis, dainomis, žaidimais, senovės buitimi, papročiais susipažįstama įrengtoje „Suvalkietiškoje stuboje“. O mažųjų dizainerių studijoje „Darbščiosios skruzdėlytės“ ugdytiniai kuria įvairius darbelius, kuriais papuošia grupių, darželio interjerą.

 

Uždaviniai

  • teikti kokybiškai, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį, specialųjį ugdymą;
  • sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(-si) sąlygas;
  • kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orientuotus į vaiko prigimtinių galių plėtojimą, atsižvelgiant į bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių puoselėjimą, natūralią, individualią psichinių ir fizinių procesų raidą;
  • formuoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui, kaip kompetetingam Lietuvos piliečiui, europinės ir pasaulinės bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui;
  • užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą;
  • pedagogams ieškoti inovacijų, naujų technologijų ir įvairių savęs išraiškos būdų, kelti pedagoginę kvalifikaciją, gilinti psichologines žinias apie vaikų elgesio ypatumus;
  • visiems darbuotojams racionaliai naudoti įstaigos išteklius, ieškoti būdų materialinių resursų taupymui.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą