Menu Close

 

AURELIJA MAKACKIENĖ – Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

vykdanti sveikatos priežiūrą Marijampolės vaikų lopšelyje – darželyje „Nykštukas“

 

 

DARBO GRAFIKAS

Darbo dienos Darbo valandos
 • Trečiadienis                           8:00 – 17:00   (12:00-12:30 pietų pertrauka)
 • Ketvirtadienis                        8:00 – 12:30

 Tel. Nr. 8 615 80092

 • rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei;
 • su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį;
 • identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus mokyklos administracijai;
 • organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 • dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;
 • teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
 • teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • tikrinti mokinių asmens higieną;
 • planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą;
 • teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą