Menu Close

Lopšelio – darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei.

Lopšelio – darželio „Nykštukas“ tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius lygiomis dalimis (po 3 atstovus) atstovaujamą tėvų, pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų.

 

Tarybos funkcijos:

  • Nustato vaikų lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
  • Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
  • Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
  • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
  • Vertina lopšelio – darželio vadovų veiklą, pareikšdami nuomonę jiems nusprendus atestuotis;
  • Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą;
  • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

TARYBOS SUDĖTIS

(Patvirtinta 2020 m. lapkričio 4 d. protokolu Nr. PR-6)

Funkcijos Vardas, pavardė, atstovas (-ė)
Pirmininkė Vilma Sederevičiūtė (pedagogų atstovė)
Sekretorė Gražina Leškevičienė (darbuotojų atstovė)
Nariai Diana Grabauskė (pedagogų atstovė)
Vida Sušinskienė (pedagogų atstovė)
Virginija Stankevičienė (darbuotojų atstovė)
Vilma Krasickienė (darbuotojų atstovė)
Karolina Janušauskienė (tėvų atstovė)
Aistė Daukšienė (tėvų atstovė)
Neringa Kalinauskienė (tėvų atstovė)
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą