Menu Close

 

Eil. Nr.

Kvalifikacija

Skaičius

1. Mokytojas metodininkas 5
2. Vyresnieji mokytojai 10
3. Mokytojai 5
4. Psichologas 1
5. Logopedas, metodininkas 1
6. Specialusis pedagogas 0
7. Socialinis pedagogas, metodininkas 1
 Iš viso : 23

 

  • Ikimokyklinio ugdymo mokytojas – ugdo vaikus nuo vienerių  iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
  • Priešmokyklinio ugdymo mokytojas – ugdo vaikus  nuo 5-6 metų  atsižvelgiant į  patvirtintą priešmokyklinio  ugdymo organizavimo modelį. Jo pareigybės aprašymas reglamentuoja mokytojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programą
  • Logopedas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Socialinis pedagogas – padeda vaikams geriau adaptuotis bendruomenėje, užtikrina jo saugumą lopšelyje-darželyje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis.
  • Psichologas – rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
  • Specialusis pedagogas – teikia pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikius.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą