Menu Close

ATRANKA SPECIALIOJO PEDAGOGO 0,5 ET. DARBO KRŪVIO PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybės pavadinimas:

specialusis pedagogas 0,5 et.  (A2 lygio pareigybė).

Pagrindinės funkcijos:

 • padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus
 • priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus
 • bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais, rūpintojais), planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagalbos vaikui planus
 • kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo (si) aplinką
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus
 • dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijoje.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.):

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija
 • išmanyti  vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, gebėti juos pritaikyti, padedant specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais vaikais, jų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais
 • gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymo poreikius, įvertinti pažangą
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99 – 10,45 baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ administratorė, el. paštas: info@mnykstukas.lt, Tel. Nr. (8 343) 58 270

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą