Menu Close

Lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ dirba psichologė Vasarė Kapsevičiūtė.

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Psichologo veikla darželyje:

  • rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
  • dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
  • įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į darželio bendruomenės poreikius.

 

Psichologė, spręsdama iškylančias problemas, bendradarbiauja su pedagogais, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą